TEST.BG условия за ползване

 

Избирайки да посетите WWW.TEST.BG, Вие се съгласявате с общите условия за ползване на нашия уеб сайт.

Условия за ползване

Условия за ползване на услугите, предоставяни от АСАП ЕООД
 
Настоящият документ представя Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „АСАП” ЕООД   услуги посредством  уебсайтът TEST.BG  („Общите условия”) и урежда отношенията между “АСАП” ЕООД  и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.test.bg  услуги.
І. ДЕФИНИЦИИ

С оглед коректното тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат значение, както следва :
1.1. “ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на настоящите “Условия за ползване” е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в САЙТА, както и всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през Сайта TEST.BG   услугите със свободен общ достъп – електронен магазин, център за обучение, табло за обяви и т.н.
1.2. „ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ” е обособена част в TEST.BG, съдържаща информация за потребителя, предоставена доброволно от него при регистрацията му и съхранявана от TEST.BG, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.
1.3. „ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ „ е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в TEST.BG

1.4. „ПАРОЛА” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
1.5. „САЙТ” е уебсайтът www.test.bg , предоставящ достъп до ресурси за обучение, тестове за определяне на знания и сертифициране на професионалисти и прилежащите му допълнителни услуги електронен магазин, табло за обяви и т.н.
САЙТЪТ е софтуерен продукт, който с принадлежащите му бази данни, тестове, информация, файлове, картинки, текстове и методи на работа, са собственост и обект на авторски права на „АСАП” ЕООД.
ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

2.1. „АСАП” ЕООД  чрез Сайта TEST.BG предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Използването на Услугите на Сайта TEST.BG е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата.
2.3. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и „АСАП” ЕООД  във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Сайта TEST.BG  се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Сайта TEST.BG.
ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Сайта TEST.BG  („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на Сайта TEST.BG („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени по отношение ползване на услугите предоставяни от Сайта.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.test.bg  по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Сайта TEST.BG . С всяко ползване на услугите на Сайта TEST.BG  включително с отварянето на Интернет страница от Сайта TEST.BG  , както която и да е друга Интернет страница на Сайта TEST.BG , като при регистрация на потребителски профил в Сайта задължителна предпоставка е  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата - www.test.bg.  
3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия „ и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от Сайта TEST.BG услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си.

3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, „АСАП” ЕООД има право да откаже регистрацията.

3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, „АСАП” ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите предоставени от Сайта.
4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.
4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „АСАП” ЕООД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
4.5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). „АСАП” ЕООД може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.


V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1 -  "Съгласен съм с Общите условия „ .
5.2. Договорът се сключва на български език.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРБИТЕЛЯ.
    6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват чрез използването им.
    6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярни и пълни лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите на САЙТА или срещу него. Предоставянето на фалшиви лични данни при регистрация ще доведе до прекратяване на предоставяните услуги.
    6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция и добавяне на допълнителни данни за себе си. С цел ограничаване на измами или издаване на сертификати на лица, нямащи право на това,  ПОТРЕБИТЕЛЯT няма право да сменя или подменя името си. Единственото изключение е за смяна на фамилия при омъжване, като тази промяна се извършва от служител на фирмата след предоставяне на всички удостоверения, доказващи смяната на името.
    6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска изтриване на наличните за него лични данни позволяващи идентифицирането му като индивид, но това ще включва и закриване на достъпа до използваните от него услуги изискващи идентификация. За целта следва да докаже, че той е регистрирал акаунта, като изпрати цялата информация въведена при регистрацията.
    6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на САЙТА в зависимост от задълженията си, има достъп до част или цялата негова информация, но няма право да я разгласява / разпространява освен в предвидените в настоящите Условия за ползване случаи.
6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избира или променя, коя част от личната му информация да бъде общодостъпна на личния му електронен адрес, като по подразбиране всичката информация, която е въвел ще бъде публична с изключение на електронната му поща и паролата за достъп.
6.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди акаунти, атаки за отказ от услуги DoS срещу САЙТА, регистриране на невалидни потребители, както и за всички опити за съзнателно използване на компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.
6.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да използва услугите на САЙТА за публикуване на рекламни съобщения, информация с невярно съдържание, призиви, снимки и материали подтикващи към расизъм, тероризъм, фашизъм или които биха могли да доведат до извършването на престъпление от трети лица.
6.9. ПОТРЕБИТЕЛЯT се съгласява да спазва българските и международните закони и да не ги нарушава.
6.10. Всеки опит от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се накърни репутацията, да се клевети, заплашва или нанася вреда на друг потребител, служител или собственост на САЙТА, или директно на фирмата, e основание за незабавно прекратяване на предоставяните услуги, без право на възстановяване на предходни плащания. Подобни опити ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона.
6.11. ПОТРЕБИТЕЛЯT разбира, че макар и тестовете да са съставени от професионалисти в съответната област, предлаганите от САЙТА сертификати не са официален документ за образователна степен. Те свидетелстват за това, че потребителя успешно е преминал онлайн изпит по съответния предмет.
6.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да защитава и предпазва САЙТА, фирмата, нейните представители, клиенти, членове на ръководния персонал или служители от каквито и да е искове, задължения и съдебни разноски, които биха могли да възникнат при нарушаване на тези Условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да ограничи евентуалните задължения на „АСАП” ЕООД до сумата, заплатена за използваните услуги.
6.13. ПОТРЕБИТЕЛЯT ясно съзнава и приема факта, че предоставяните от САЙТА услуги са със забавна и образователна цел и САЙТА не носи отговорност за закъснение при доставката на продукти, сертификати или други услуги, както и че не носи отговорност за финансови загуби, пропуснати ползи и други щети, произтичащи от липсата им.
6.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ясно съзнава, че всички материали, информация, тестове, снимки и картинки, графики, методите на работа и дизайна са собственост на САЙТА и авторските права над тях принадлежат на „АСАП” ЕООД. Всеки опит за копиране, съхранение или разпространение на изпитните материали (тестове) или материалите за обучение ще бъде считан за кражба на интелектуална собственост и ПОТРЕБИТЕЛЯ извършил някое от горните деяния са задължава да изплати на „АСАП” ЕООД обезщетение от 10000 лв. + сумата на нанесените щети.
6.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да съхранява или разпространява информация от САЙТА само след получаването на писмено разрешение от ръководството на „АСАП” ЕООД и при условие, че тази информация не е част от изпитните материали / тестове / и при положение, че публикува връзка до САЙТА.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА
7.1. САЙТЪТ предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и други параметри.
7.2. САЙТЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.
7.3. САЙТЪТ има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.
7.4. САЙТЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията на/за произволен потребител, по своя преценка и без право на преразглеждане.
7.5. САЙТЪТ има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нарушил Условията за ползване, разпространява политическа, забранена или престъпна пропаганда или използува САЙТА и предоставяните от него услуги за противозаконни цели или против обществения морал.
7.6. САЙТЪТ има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
7.7. САЙТЪТ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.
7.8. Самият факт, че САЙТЪТ е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от САЙТА няма да бъде следен и записван от трети страни.
7.9. САЙТЪТ не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Условията за ползване начин.
7.10. САЙТЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди пощенски кутии и за целите на рекламата.
7.11.За предоставянето на своите услуги САЙТЪТ събира, обработва, използва и съхранява лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Тази информация се въвежда лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ с изричното му доброволно съгласие.
7.12. С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на подобряването на ползваемостта, заплащането на комисионни на наши партньори, САЙТЪТ събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в пощенската кутия, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт, сайт от който потребителя е дошъл и др.
7.13. Информация, идентифицираща конкретен ПОТРЕБИТЕЛ и съдържаща се в базата данни на САЙТА не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от съответните органи на реда или в съответствие с българското законодателство.
7.14. За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, САЙТЪТ може да предоставя обобщена информация, която не може да бъде свързана с конкретен ПОТРЕБИТЕЛ или да доведе до неговото идентифициране.
7.15. Връзките в САЙТА може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Условия за ползване. САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието извън домейна “www.test.bg”.
7.16. Достъпът до САЙТА може да се осъществява и през други домейни собственост на Test.bg, като настоящите условия важат и за тях с пълна сила и те трябва да се считат за същия сайт.
7.17. САЙТЪТ запазва правото по собствено усмотрение да откаже или да преустанови предлаганите услуги. Нарушението на което и да е от условията за използването на услугите може да доведе до предупреждение, спиране или прекратяване им.
7.18. Всички служители на САЙТА са длъжни да спазват Условията за ползване, както и всички закони за защита на личните данни и информация.
7.19. САЙТЪТ не поема отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ регистрира акаунт под името на трето лице, издържи изпита и предостави сертификата на третото лице. Тъй като САЙТЪТ не провежда присъствени курсове на обучение, не познава и не може да гарантира, че лицето притежател на сертификата е и лицето, което фактически е издържало изпита, сертификатът не се и не може да се счита за официален документ, доказващ образователна степен, той само показва, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е явил и изкарал успешно онлайн изпит по съответния предмет.
7.20. САЙТЪТ ще работи за признаването на издаваните от него сертификати от възможно най-много фирми-работодатели, държавни институции, други сертифициращи компании у нас и в чужбина.
7.21. САЙТЪТ не поема отговорност за щети, нанесени върху Вашия бизнес и не предлага гаранции по отношение на услугите, които предлага. Това включва загуба на данни поради забавяния и/или прекъсвания на услугата, забавена доставка, или други действия или бездействия причинени от АСАП ЕООД или служителите й. САЙТЪТ си запазва правото да промени или обнови условията за използване на услугите си без предварително предупреждение. Неспазването на условията за използване на услугите на АСАП ЕООД ще предизвика спиране, прекратяване на достъпа до услугите, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или изтриване на всичката информация за него, финансови санкции или съдебни искове.

VIII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. “АСАП” ЕООД полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че “АСАП” ЕООД  не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от “АСАП” ЕООД  умишлено или при проявена груба небрежност.
8.2. “АСАП” ЕООД  не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му с оглед използването на услугата „Електронна пощенска кутия”. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на “АСАП” ЕООД  , то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
8.3. “АСАП” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “АСАП” ЕООД  , проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на “АСАП” ЕООД .
8.4. “АСАП” ЕООД  не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта TEST.BG.
8.5. Страните приемат, че “АСАП” ЕООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ЛЕКС.БГ с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи “АСАП” ЕООД  предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.
8.6. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Сайта TEST.BG, които могат да възникнат независимо от положената от страна на “АСАП” ЕООД  грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ЛЕКС.БГ за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
8.7. “АСАП” ЕООД  не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от “АСАП” ЕООД , независимо дали е дало или не съгласие за това.

IХ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. “АСАП” ЕООД има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта TEST.BG. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.
9.2. “АСАП” ЕООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
9.3. “АСАП” ЕООД  полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
9.4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, “АСАП” ЕООД ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
9.5 “АСАП” ЕООД   се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на “АСАП” ЕООД ;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на “АСАП” ЕООД  за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
    а/ преустановяване на дейността на “АСАП” ЕООД  или прекратяване на поддържането на Сайта TEST.BG;
    б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;
    в/ други предвидени в закона случаи.
10.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, “АСАП” ЕООД  има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора “АСАП” ЕООД  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на “АСАП” ЕООД  , както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.


ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Сайта TEST.BG и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
11.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато “АСАП” ЕООД  е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на “АСАП” ЕООД . Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от “АСАП” ЕООД , дори ако не е било получено.
11.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
11.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
11.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.